Kwaliteit

A-Mezo is HKZ gecertificeerd !

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame
kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn onafhankelijk en betrouwbaar. We volgen werkprocessen en organisatieprocessen die voldoen aan de HKZ kwaliteitseisen voor zorginstellingen. Het zorgt ervoor dat goede zorg meetbaar is en dat willen we graag laten weten aan iedereen. Daarom onderwerpt A-MeZo zich aan de kwaliteitseisen van de HKZ. A-MeZo is gecertificeerd met het keurmerk HKZ zorg en welzijn.

A-MeZo heeft ook professionals met een SKJ registratie. Deze registratie is voor A-MeZo van toepassing voor jeugdzorgprofessionals van MeZo. Deze professionals hebben een eigen professionele autonomie. Vanuit hun vakbekwaamheid en deskundigheid hebben zij de ruimte om invulling te geven aan hun professionele verantwoordelijkheid.

A-MeZo heeft richtlijnen v.w.b. het zorgproces van de client. Er wordt samen met de cliënt een plan
van aanpak opgesteld met daarin opgesteld de doelen waar de cliënt aan wil werken. Voor zijn of
haar toekomst. De doelen waar de cliënt aan werkt wordt minimaal een keer per halfjaar
geëvalueerd met de cliënt en eventueel met diens wettelijk vertegenwoordiger. Eventueel worden
de doelen bijgesteld zodat de gestelde doelen uiteindelijk haalbaar zijn voor de cliënt. Dit moet
echter wel in de mogelijkheden zijn van de gestelde doelen uiteindelijk haalbaar zijn voor de cliënt.
Dit moet echter wel in de mogelijkheden zijn van de client per cliënt wordt er gekeken naar zijn of
haar mogelijkheden. We bieden daarom ook zorg op maat aan onze cliënten, omdat niemand
immers het zelfde is qua persoon en karakter. Met het keurmerk wordt aangetoond dat A-MeZo voldoet aan eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving.

De cliënt altijd centraal staat en A-MeZo voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.

Kernwaarden

De vier kernwaarden van A-MeZo:

 • We luisteren naar je
 • We staan naast je
 • We doen het samen met je
 • Kleinschalige zorg, persoonlijk contact

Kwaliteitsproces

Hiervoor hebben wij als lerende organisatie een proces ingericht waarbij wij continu onze kwaliteit bewaken, evalueren en verbeteringen aanbrengen. Concreet betekent dit dat wij systematisch gegevens bijhouden over onze zorgverlening (bijvoorbeeld door de tevredenheid en situatie van onze cliënten te meten), ons beleid en onze bedrijfsvoering. Daarbij respecteren wij altijd de privacy van onze cliënten en de gegevens die wij verzamelen gebruiken wij uitsluitend om onze eigen dienstverlening te verbeteren.  

Privacyreglement
Het Privacyreglement omschrijft hoe zorgvuldig A-MeZo met de persoonsgegevens omgaat van de
cliënten die men in zorg heeft. A-MeZo houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen
voeren, een administratie bij. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de
gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben
tot die gegevens en het inzagerecht van de deelnemers.
 
Toegang tot het zorgdossier
Om de cliënten van A-MeZo op een juiste manier te kunnen begeleiden zijn er een aantal gegevens
nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in een persoonlijk dossier. Hierin staan de noodzakelijke
gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, afspraken, zorgplannen en
evaluaties en overige relevante informatie van andere hulpverlenende instanties, zoals diagnostiek.
Kortom, alle informatie die nodig kan zijn om iemand kwalitatief goede zorg te bieden. Dit dossier
wordt bewaard in Cliendo.
 
Begeleiding werkt met speciale software waarin het zorgdossier is opgenomen en waarin
gerapporteerd kan worden (cliëntvolgsysteem). Dit softwarepakket Cliendo is speciaal ontwikkelde
software voor zorg & welzijn. Cliendo is ISO27001 / NEN7510 gecertificeerd. Iedereen die werkzaam
is bij A-MeZo hebben een geheimhoudingsplicht getekend, dit is onderdeel van hun
arbeidsovereenkomst.
 
Alle relevante informatie wordt verwerkt en geplaatst in een digitaal cliëntvolgsysteem waarin iedere
medewerker zijn eigen inlog heeft. Iedere medewerker kent een rol in het programma en hier zijn
rechten aan ontleend. De beleidsmedewerker/kwaliteitscoördinator, leidinggevende, algemeen
manager en directie hebben de volledige rechten.
Wie toegang heeft tot het zorgdossier
Begeleiding (pedagogisch werkers) en stagiaires hebben inzage in het volledige dossier van de
deelnemer in Cliendo.
Toestemming en bewaartermijn
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens
worden pas vrijgegeven nadat de cliënt / diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. A-MeZo
gebruikt hiervoor een toestemmingsformulier. Bewaartermijn van het dossier is 20 jaar. Hierna
worden de gegevens vernietigd.

 

Gedragscode

De medewerkers van A-MeZo staan voor de volgende kernkwaliteiten:

 • Sociale betrokkenheid
 • Empathie
 • Assertiviteit
 • Integriteit
 • Representativiteit

Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat niemand iets zomaar met persoonlijke gegevens van jou mag doen of informatie over jou met anderen mag uitwisselen. Dit zal in samenspraak met jou gaan. Hiervoor hebben we jouw toestemming nodig. Ook wanneer je toestemming geeft, zal A-MeZo laten weten welke gegevens er met wie gedeeld zullen worden.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht?
Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht hebt over A-MeZo. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door A-MeZo in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van A-MeZo in het bijzonder.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat onder andere in de Jeugdwet, artikel 4.1.2., en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In dit document lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt over A-MeZo.

zorg-van-amezo

In- en exclusiecriteria

Doelgroep
A-MeZo biedt voor alle leeftijden ondersteuning. Hierbij ligt de nadruk op cliënten met een wat lagere intelligentie en problemen op meerdere levensgebieden. Het hebben van een verslaving naast bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening, of schulden is goed voorbeeld van de doelgroep die hoort bij A-MeZo.

Inclusie criteria (Wat leveren we wel)

 • Het zorgdragen voor ADL (Alle Daagse Levensverrichtingen)
 • Het leveren van 24-uurs ambulante begeleiding
 • Beschikbaarheid op basis van noodtelefoon (24 / 7 bereikbaar)
 • Het leveren van hulp aan multiproblem gezinnen
 • Het leveren van hulp bij dubbel of tripple diagnoses
 • Het leveren van zorg waarbij forensische achtergrond problematiek ten grondslag ligt
 • Het leveren van zorg bij verslavingsproblematiek waarbij nog wel sprake is van begeleidbaarheid
 • Het leveren van zorg bij enkelvoudige psychiatrie, waarbij de begeleiding gericht is op psycho educatie, begeleiding en het bieden van structuur.

 

Exclusie criteria zijn (Wat leveren we niet)

 • Begeleiding in de vorm van begeleid wonen
 • Het leveren van hulp van acute psychiatrische aandoeningen waarvoor een behandeling noodzakelijk is
 • Het leveren van zorg aan mensen boven de 65 jaar waarbij ouderdomsproblematiek op de voorgrond staat (oa dementie Alzheimer, dementie etc.)
 • Zorgdragen voor inname van medicatie (behalve het toedienen van vitamine B)
opmerking: De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij A-MeZo in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een organisatie waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.