Kwaliteit

Kwaliteit

A-MeZo is kwaliteitsbewust en streeft naar de best haalbare zorg. Wij zijn dan ook erg kritisch op onszelf en maken gebruik van een kwaliteitssysteem.

kwaliteits-kompas-amezo

Kernwaarden

De vier kernwaarden van A-MeZo:

 • We luisteren naar je
 • We staan naast je
 • We doen het samen met je
 • Kleinschalige zorg, persoonlijk contact

Kwaliteitsproces

Hiervoor hebben wij als lerende organisatie een proces ingericht waarbij wij continu onze kwaliteit bewaken, evalueren en verbeteringen aanbrengen. Concreet betekent dit dat wij systematisch gegevens bijhouden over onze zorgverlening (bijvoorbeeld door de tevredenheid en situatie van onze cliënten te meten), ons beleid en onze bedrijfsvoering. Daarbij respecteren wij altijd de privacy van onze cliënten en de gegevens die wij verzamelen gebruiken wij uitsluitend om onze eigen dienstverlening te verbeteren.  

Keurmerk KKZ

A-Mezo bezit het KKZ keurmerk (kwaliteitssysteem kleinschalige zorg) van Bureau Lagro.
Jaarlijks vindt er een audit plaatst op het goed werkend kwaliteitssysteem.

Dit bekent dat A-MeZo heeft laten zien dat A-MeZo een organisatie is waar kwaliteit wordt geboden, waarbij de klant centraal staat, doelstellingen SMART worden geformuleerd, er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening en waar de zaken intern goed op orde zijn.

Gedragscode

De medewerkers van A-MeZo staan voor de volgende kernkwaliteiten:

 • Sociale betrokkenheid
 • Empathie
 • Assertiviteit
 • Integriteit
 • Representativiteit

Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat niemand iets zomaar met persoonlijke gegevens van jou mag doen of informatie over jou met anderen mag uitwisselen. Dit zal in samenspraak met jou gaan. Hiervoor hebben we jouw toestemming nodig. Ook wanneer je toestemming geeft, zal A-MeZo laten weten welke gegevens er met wie gedeeld zullen worden.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht?
Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht hebt over A-MeZo. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door A-MeZo in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van A-MeZo in het bijzonder.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat onder andere in de Jeugdwet, artikel 4.1.2., en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In dit document lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt over A-MeZo.

zorg-van-amezo

In- en exclusiecriteria

Doelgroep
A-MeZo biedt voor alle leeftijden ondersteuning. Hierbij ligt de nadruk op cliënten met een wat lagere intelligentie en problemen op meerdere levensgebieden. Het hebben van een verslaving naast bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening, of schulden is goed voorbeeld van de doelgroep die hoort bij A-MeZo.

Inclusie criteria (Wat leveren we wel)

 • Het zorgdragen voor ADL (Alle Daagse Levensverrichtingen)
 • Het leveren van 24-uurs ambulante begeleiding
 • Beschikbaarheid op basis van noodtelefoon (24 / 7 bereikbaar)
 • Het leveren van hulp aan multiproblem gezinnen
 • Het leveren van hulp bij dubbel of tripple diagnoses
 • Het leveren van zorg waarbij forensische achtergrond problematiek ten grondslag ligt
 • Het leveren van zorg bij verslavingsproblematiek waarbij nog wel sprake is van begeleidbaarheid
 • Het leveren van zorg bij enkelvoudige psychiatrie, waarbij de begeleiding gericht is op psycho educatie, begeleiding en het bieden van structuur.


Exclusie criteria zijn (Wat leveren we niet)

 • Begeleiding in de vorm van begeleid wonen
 • Het leveren van hulp van acute psychiatrische aandoeningen waarvoor een behandeling noodzakelijk is
 • Het leveren van zorg aan mensen boven de 65 jaar waarbij ouderdomsproblematiek op de voorgrond staat (oa dementie Alzheimer, dementie etc.)
 • Zorgdragen voor inname van medicatie (behalve het toedienen van vitamine B)
opmerking: De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij A-Mezo in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een organisatie waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.  
Scroll Up